Kort om min arbeidsmetode

Uavhengig av om jeg jobber i bedrift eller klinikk er min innfallsvinkel at hvert møte og hver klient er unik. Type terapi og arbeidsform tilpasses klienten. For noen er det viktig å få støttende veiledning i en vanskelig livssituasjon. Andre har behov for å lære seg konkrete verktøy for å mestre plagsomme symptomer og løsne fastkjørte tankemønstre. Noen ønsker å bedre forstå egne følelser og reaksjoner, og hvordan de relaterer seg til andre. Ofte er det naturlig med en kombinasjon av ulike fremgangsmåter i løpet av prosessen.

Hva skjer når du kommer til psykologen?

I mitt arbeid er jeg svært opptatt av at det skal oppnås resultater. Du som klient skal føle at du blir tatt på alvor. Du har hendene på rattet og kjører bilen, og jeg er passasjeren som justerer kompasset når det trengs. For å oppnå et godt samarbeid er det viktig at vi etablerer en trygg relasjon basert på gjensidig respekt. Dette skal jeg gjøre mitt ytterste for at vi oppnår. Klienten skal føle seg trygg nok i terapirommet på å kunne si i fra hvis noe «skurrer» i klient/terapeutforholdet. Dette er viktig for å kunne oppnå den fremgangen vi begge ønsker. Jeg etterstreber en åpen og direkte tone, også fra klient til terapeut. Slik kan vi sammen komme frem til hva slags teknikker som er nyttige for deg som klient.

Selv om hvert møte og hver klient er unik mener jeg at følgende grovskisse for arbeidet/prosessen uansett er nyttig og nødvendig:

  1. Det første møtet innebærer at vi blir litt kjent, og at du forteller bakgrunnen for at du har tatt kontakt. Sammen blir vi så enige om hvorvidt dette er noe vi sammen kan arbeide videre med. Her er det viktig at vi avklarer dine forventninger til arbeidet/terapien samt at jeg er nøye med å forklare hva jeg kan bidra med og evt. ikke kan bidra med. Slik unngår vi uheldige misforståelser.
  2. I det neste møtet starter vi med å kartlegge den situasjonen du befinner deg i. Her bruker jeg gjerne ulike spørreskjema for å sikre at relevante områder blir dekket samt har en strukturert samtale med deg. Med strukturert samtale menes at jeg har noen standardspørsmål jeg alltid går gjennom for å få et så klart bilde som mulig av din problemstilling. En kartleggingsprosess tar vanligvis mellom 2-5 samtaler.
  3. Når kartleggingen er ferdig blir vi sammen enige om hvordan vi konkret skal jobbe med det du har oppsøkt meg for. Vi setter oss delmål og et endelig ønsket mål for arbeidet, både tidsmessig og resultatmessig. Min målsetning er at at vi skal oppnå positive endringer. Terapien/veiledningen skal ha en tydelig nytteverdi for klienten. Jeg vil derfor underveis i prosessen jevnlig avsjekke med deg om den veien vi sammen går er riktig, eller om vi bør justere underveis.

Det kan muligens være naturlig å tenke at selve terapien ikke begynner før kartleggingen er ferdig utarbeidet, men dette stemmer ikke. Den terapeutiske prosessen går hånd i hånd med det første møtet og påfølgende kartlegging.